26 Haziran 2011 Pazar

Siham-ı Kazadan – Nef’i


Siham-ı Kaza’dan

Gürci hınziri a samsunı muazzam a köpek

Kandesin kande nigehbanii alem a köpek

(kande: şeker,

nigehbani : gözetmen,bekçilik)


Vay ol devlete kim ola mürebbisi anın

Bir senin gibi deni cehli mücessem a köpek

( mürebbi: terbiyeci, terbiye eden.

Deni: soysuz, alçak,

Cehl: cahil

Mücessem:tecessüm etmiş,cisimlenmiş)

Ne güne kaldı medet Devleti Ali Osman

Hey yazık hey ne musibet bu ne matem a köpekNe ihanettir o sadra bu zemanda andan

Olmaya sahibi bir asafı Ekrem a köpek

(sadr: Meclisin önü ve en muteber yeri. Reisin oturduğu yer.

Asaf: vezir

Ekrem: çok cömert)

Paymal eylediniz saltanatın ırzını hep

Yok yere oldu telef ol kadar adem a köpek

(Paymal: Ayak altında kalmış, mahvolmuş, telef olmuş, sürünmüş.)

Sen kadar düşmeni devlet mi olur a hınzir

Ne durup saltanatın sahibi bilmem a köpekAddolunsa eğer esbabı nizamı devlet

Seni katleylemedir cümleden akdem a köpek

(Add: Hesablamak. Saymak.

Esbab: sebep,

Nizam: İcaba göre yapılan kanun,sıra, dizi,düzen)

Ehli dil düşmeni din yohsulu bir mel’unsun

Öldürürlerse eğer can becehennem a köpekSende İslam eseri olsa eğer zerre kadar

Eylemezdi Alamanzadeyi hemdem a köpek

(hemdem: canciğer arkadaş)

Bu kadar cürm ile sen sağ olasın da yine ben

Vecibülkatl olam ey bahteki azlem a köpek

(cürm: kabahat,kusur

katl edilmesi gereken,

Bahtek: şanslı)

Hele bu hükme gavur kadısı olmaz razi

Kande kaldı müselmanı müsellem a köpek

(kande: şeker)

Seni hicvetmek ile katle neden istihkak

Sen nesin bilmem eya kafiri müphem a köpek

(istihkak: hak edilen.

Müphem: Mutlak âşikâr olmayan. Belirsiz.

Eya: acaba)

Sana şetmeylemek olursa eğer katle sebep

Katliam eyle hemen durma demadem a köpek

(şetm: sövme, sövüp sayma)

Bigüneh katle rıza var mı şeraitte sora

Gör ne der hazreti müftii mükerrem a köpek

(mükerrem: Hürmet ve tâzim edilen.)

Tutalım müfti sükut eylese hak söylemede

Yok mu bir dadğerü a’delü ahkam a köpekFile naçar meğer yükledeler tabutun

Çeke mezciyfli murdarını adem a köpek

(naçar: çaresiz,

Mezc:katmak,karıştırmak)

Filler de çekemezse ne acep laşeni kim

Var mı bir sencileyin divi mücessem a köpek

(senc: tartan, ölçen, değerlendiren.

Div: dev

Mücessem: cisim))

Çak çak etmiş iki tiği zebanımla seni

Kande buldum bu kadar yareye merhem a köpekKi firamuş edüp ol mertebe zahmın acısın

Kurtulup yine ısırdın beni muhkem a köpekSonra duydum sen ol fahişe kişkirdiğini

Hak belasın vere ol fahişeye hem a köpekOndan a’la bilür olmazdı benim kadrimi hiç

Yalınız ben demezim der bunu alem a köpekGarazım cehlini tahkiktir anın yoksa

Sen kadar har olayım kendim öğersem a köpek

(cehl: cahillik,

Har: adi)

Sana nisbetle her ender har iken Veysi’ye

Yaraşır dense hari Deccal ile tev’em a köpek

(tev’em: ikiz,benzer,eş)

Sen karar har da olur mu acaba dünyada

Harsın amma hari Deccal ile tev’em a köpekKafirim ger seni hicvettiğime nadim isem

Hak huzurunda ya senden unutursam a köpek

(nadim: pişman

Ger:eğer\ Ger: uyuz hastalığı)

Her ki ba ma bisitized behude istized

Hak elimde ne kadar çerb çalarsam a köpek

(ma: biz,

Çerb:Besili, semiz, yağlı. Muvafık, münasib, uygun.)

İtikadımca gaza eyledim inşallah

Hak bilür yok yere ben kimseye söğmem a köpekMen ne anem ki zebüni keşem ez çarhı felek

Feleği hicvederim cevrini görsem a köpek

Haşredek sağ kalursam da sana şetmederinHak sözü söylemeden hiç usanmam a köpek

(haşr: Toplanmak, bir yere birikmek.

Şetm: sövmek)

Hatırı devlet içün ya talebi cennet içün

Terkolur mu bu kadar ma’nii mülhem a köpekBeni incitmeyiceksen yine bu hicvi cedit

Olmamıştı dahi vallahi musammem a köpek

(musammem: Kararlaşmış. Hakkında karar verilmiş olan.

Cedid: yeni)

Siham-ı Kazadan – Nef’i

1 yorum: